Lauga Samoa & Aganuu Faasamoa

...ia ola le aganuu

Anofale

Aganuu Samoa (AS) 103 : Alagaupu ma Muagagana

O lenei polokalame e asia ai le tele o alagaupu ma muagagana ma o latou mafua’aga. E faigata ona manino I le failauga po o sa’o lona faaaogaina o se alagaupu/muagagana vagana ua ia mautinoa lelei le mafuaaga o lena alagaupu/muagagana. E faamanino ai foi le eseesega o le alagaupu ma le muagagana. Mo I latou o loo fia avea ia le AS 201 ma le AS 202, e fautuaina e tatau ona ave muamua p e ave faatasi ia polokalame na ma le AS 103.

Umi o le Mataupu: 5 Vaiaso

Lauga Online Classes